กองสวัสดิการศาลยุติธรรม


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • กองสวัสดิการศาลยุติธรรม ยินดีต้อนรับลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
การจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ
 1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547
 2. คำอธิบายการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547
 3. หนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย 006/ว 15(ป) ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ
 4. หนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย 005(ก.ส.ก.)/ว 411 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2556 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ
 5. หนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย 012(พ)/ว 555 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2547 เรื่อง การขออนุญาตเก็บค่าเช่าสถานที่
 6. หนังสือกรมธนารักษ์ ที่ กค 0313/3930 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2549 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547
 7. หนังสือกรมธนารักษ์ ที่ กค 0311/ว 24 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2544 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการในที่ราชพัสดุ
 8. กฎกระทรวง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2545
 9. ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาอนุมัติให้ใช้น้ำ กระแสไฟฟ้า หรือสิ่งสาธารณูปโภคอื่นเพื่อการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2548
 10. ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2548
 11. ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประชาสัมพันธ์รายงานการประเมินผลการจัดสวัสดิการ ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2558
 12. คำแนะนำของศูนย์ประสานการจัดสวัสดิการข้าราชการ เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดสวัสดิการภายในหน่วยงานของส่วนราชการ
 13. คำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 683/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าเช่า ค่าทดแทน ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุรวมทั้งการกำหนดความหมายและเวลาให้ผลผลิตเกี่ยวกับการเกษตร ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560
 14. คู่มือการใช้ที่ราชพัสดุ
 15. คู่มือการจัดร้านอาหารสวัสดิการ (ศูนย์ประสานการจัดสวัสดิการข้าราชการ สำนักงาน ก.พ.)
 16. (ตัวอย่าง) แนวทางการจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจในที่ราชพัสดุ (ตามข้อหารือการจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจในที่ราชพัสดุ ของกรมธนารักษ์ รายกระทรวงสาธารณสุข)
คำสั่งคณะกรรมการสวัสดิการศาลยุติธรรมสำนักงานศาลยุติธรรม
สวัสดิการอาคารที่พักสำนักงานศาลยุติธรรม
อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการ
 1. ระเบียบ กบศ. ว่าด้วยการจัดสรรอาคารที่พักตุลาการ พ.ศ. 2544
 2. ระเบียบ กบศ. ว่าด้วยการจัดสรรอาคารที่พักตุลาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
 3. ระเบียบ กบศ. ว่าด้วยการจัดสรรอาคารที่พักตุลาการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552
 4. ระเบียบ กบศ. ว่าด้วยการจัดสรรอาคารที่พักตุลาการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2557
 5. ระเบียบ กบศ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การติดตั้งและย้ายโทรศัพท์ของทางราชการ พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2551
 6. แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ กบศ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การติดตั้งและย้ายโทรศัพท์ของทางราชการ พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559
 7. ลำดับคิวรอเข้าพักอาศัยอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการ (แจ้งวัฒนะ)
 8. ลำดับคิวรอเข้าพักอาศัยอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการ (นนทบุรี)
 9. ข้อมูลอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการ (แจ้งวัฒนะ)
 10. ข้อมูลอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการ (นนทบุรี)
 11. (แบบฟอร์ม) คำร้องขอเข้าพักอาศัย
 12. (แบบฟอร์ม) คำร้องขอสละสิทธิ์เข้าพักอาศัย
 13. (แบบฟอร์ม) คำร้องขอเปลี่ยนห้องพักอาศัย
 14. (แบบฟอร์ม) คำร้องขอคืนห้องพักอาศัย
 15. (แบบฟอร์ม) คำร้องขอขยายระยะเวลการพักอาศัย
อาคารที่พักข้าราชการศาลยุติธรรม
 1. ระเบียบสำนักงานศาลยุติธรรม ว่าด้วยการเข้าพักอาศัยในอาคารที่พักข้าราชการศาลยุติธรรมในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2552
 2. ระเบียบสำนักงานศาลยุติธรรม ว่าด้วยการเข้าพักอาศัยในอาคารที่พักข้าราชการศาลยุติธรรมในเขตกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
 3. ประกาศคณะทำงานบริหารอาคารที่พักข้าราชการศาลยุติธรรมในเขตกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลำดับการเข้าพักอาศัย ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2550
 4. ข้อมูลอาคารที่พักข้าราชการศาลยุติธรรม ซอยเสนานิคม 1
 5. ข้อมูลอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรมขนาด 50 หน่วย(ตลิ่งชัน)
 6. ข้อมูลอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม ขนาด 96 หน่วย (ตลิ่งชัน)
 7. บัญชีรายชื่อผู้พักอาศัยอาคารที่พักข้าราชการศาลยุติธรรม ซอยเสนานิคม 1
 8. ลำดับคิวเข้าพักอาคารที่พักข้าราชการศาลยุติธรรม ซอยเสนานิคม 1
 9. บัญชีรายชื่อผู้พักอาศัยอาคารที่พักข้าราชการศาลยุติธรรม ขนาด 50 หน่วย (ตลิ่งชัน)
 10. ลำดับคิวเข้าพักอาคารที่พักข้าราชการศาลยุติธรรม ขนาด 50 หน่วย(ตลิ่งชัน)
 11. บัญชีรายชื่อผู้พักอาศัยอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม จำนวน 96 หน่วย (ตลิ่งชัน)
 12. ลำดับคิวเข้าพักอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม จำนวน 96 หน่วย(ตลิ่งชัน)
การฌาปนกิจสงเคราะห์ศาลยุติธรรม
สวัสดิการเงินกู้ตามข้อตกลงระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรมกับธนาคารพาณิชย์
สวัสดิการโครงการประกันชีวิตกลุ่มสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ และศาลจังหวัดนาทวี
สายด่วนสุขาวดี (รับมอบภารกิจมาจากสำนักบริหารกลาง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว )
แบบฟอร์ม
คู่มือ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด
อ่านข่าว : 287 | 9 พฤศจิกายน 2561 16:20

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด