กองสวัสดิการศาลยุติธรรม


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • กองสวัสดิการศาลยุติธรรม ยินดีต้อนรับข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

สวัสดิการเงินกู้
ธนาคารกรุงไทย
 1. แบบฟอร์ม ธ.กรุงไทย ดอกเบี้ย ปกติ (ไม่ต้องเข้าคิว)
 2. แบบฟอร์ม ธ.กรุงไทย ดอกเบี้ยพิเศษ (เข้าคิว)
 3. ข้อตกลงระหว่างธนาคารกรุงไทยและสำนักงานศาลยุติธรรม(ดอกเบี้ยปกติ)
 4. ข้อตกลงระหว่างธนาคารกรุงไทยกับสำนักงานศาลยุติธรรม (ดอกเบี้ยพิเศษ)

ธนาคารออมสิน
 1. แบบฟอร์ม ธ.ออมสิน ดอกเบี้ยปกติ (ไม่ต้องเข้าคิว)
 2. แบบฟอร์ม ธ.ออมสิน ดอกเบี้ยพิเศษ (เข้าคิว)
 3. แบบฟอร์ม ธ.ออมสินโครงการบ้านหลังแรก (ดอกเบี้ยพิเศษ) (เข้าคิว)
 4. ข้อตกลงระหว่างธนาคารออมสินกับสำนักงานศาลยุติธรรม (ดอกเบี้ยปกติ)
 5. ข้อตกลงระหว่างธนาคารออมสินกับสำนักงานศาลยุติธรรม (ดอกเบี้ยพิเศษ)
 6. ข้อตกลงระหว่างธนาคารออมสินกับสำนักงานศาลยุติธรรม (โครงการบ้านหลังแรก ดอกเบี้ยพิเศษ)

ธนาคารกสิกรไทย
 1. แบบฟอร์ม ธ.กสิกรไทย (เข้าคิว)
 2. ข้อตกลงธนาคารกสิกรไทยกับสำนักงานศาลยุติธรรม (ดอกเบี้ยพิเศษ)

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 1. แบบฟอร์ม ธ.ธอส (ไม่มีเงินฝาก) ไม่เข้าคิว
 2. ข้อตกลงระหว่างธนาคารอาคารสงเคราะห์กับสำนักงานศาลยุติธรรม
 3. ธอส.เพื่อข้าราชการ ประจำปี 2560

เกร็ดความรู้การกู้เงิน
 1. เกร็ดความรู้สวัสดิการเงินกู้

สวัสดิการอาคารที่พักสำนักงานศาลยุติธรรม
อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการ
 1. ระเบียบ กบศ. ว่าด้วยการจัดสรรอาคารที่พักตุลาการ พ.ศ. 2544
 2. คำร้องขอเข้าพักอาศัย
 3. คำร้องขอสละสิทธิ์เข้าพักอาศัย
 4. คำร้องขอเปลี่ยนห้องพักอาศัย
 5. คำร้องขอคืนห้องพักอาศัย
 6. คำร้องขอขยายระยะเวลการพักอาศัย
 7. ข้อมูลและภาพถ่ายอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการ (แจ้งวัฒนะ)
 8. ข้อมูลและภาพถ่ายอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการ (นนทบุรี)
 9. รายชื่อลำดับรอคิวเข้าพักอาศัยอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการ (นนทบุรี)
 10. รายชื่อลำดับรอคิวเข้าพักอาศัยอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการ (แจ้งวัฒนะ)

อาคารที่พักข้าราชการศาลยุติธรรม
 1. ระเบียบว่าด้วยการเข้าพักอาศัย
 2. คำร้องขอเข้าพักอาศัย
 3. แบบแจ้งยืนยันการใช้สิทธิเข้าพักอาศัย
 4. แบบแจ้งลสะสิทธิการเข้าพักอาศัย
 5. รายงานการเข้าพักอาศัย
 6. คำร้องขอคืนห้องพักอาศัย
 7. รายงานการตรวจสอบห้องพักอาศัย (สำหรับผู้ดูแลอาคาร)
 8. คำร้องแจ้งความชำรุดเสียหาย
 9. ข้อมูลและภาพถ่ายอาคารที่พักข้าราชการศาลยุติธรรม ซอยเสนานิคม 1
 10. ข้อมูลและภาพถ่ายอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม ขนาด 50 หน่วย (ตลิ่งชัน)
 11. ข้อมูลและภาพถ่ายอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม ขนาด 96 หน่วย (ตลิ่งชัน)
 12. รายชื่อลำดับรอคิวเข้าพักอาศัยอาคารที่พักข้าราชการศาลยุติธรรม ซอยเสนานิคม 1
 13. รายชื่อลำดับรอคิวเข้าพักอาศัยอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม ขนาด 50 หน่วย (ตลิ่งชัน)
 14. รายชื่อลำดับรอคิวเข้าพักอาศัยอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม ขนาด 96 หน่วย (ตลิ่งชัน)

โครงการประกันชีวิตกลุ่ม 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้
แบบฟอร์ม
  สวัสดิการสินค้าที่ระลึก
 1. ใบสั่งซื้อสินค้าที่ระลึก

 2. สวัสดิการสำนักงานศาลยุติธรรม
 3. ใบสมัครสวัสดิการศูนย์เลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน
 4. แบบคำร้องขอมีบัตรส่วนลดในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิง

 5. ประกันชีวิตกลุ่มข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
 6. กรมธรรม์ประกันชีวิตกับบ.ทิพยประกันชีวิต จก. (คุ้มครอง 7 ก.ย.2559- 6ก.ย.2560)